www.gielisengineering.nl
Home
Diensten
Projecten
Algemene voorwaarden
Info
Uurtarieven
Voorwaarden 2012
Voorwaarden 2017
ALGEMEEN

Gielis Engineering&Design is een eenmanszaak die zich richt op zakelijke dienstverlening ten behoeve van  elektrotechnische installaties in de ruimste zins des woords.

De werkzaamheden worden uitgevoerd naar eigen inzicht, het is nadrukkelijk niet de

intentie een arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.

De eenmanszaak is ingeschreven onder K.v.K. Oost-Brabant nummer: 17238606.

VAR

Gielis Engineering&Design is in het bezit van een voor de bovengenoemde werkzaamheden geldige Verklaring ArbeidsRelatie, zijnde hetzij een VAR-WUO (winst uit onderneming).

Hiermee is de opdrachtgever vrijwarend van aanspraken ter zake van loonheffing en sociale premies.

UURTARIEF

Afhankelijk van de complexiteit en omvang van het project 

 

PRIJZEN

Alle prijzen zijn in euro's en zijn exclusief 19% B.T.W.

GELDIGHEID

Al onze uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 3 maanden

HONORERING

Honorering = bestede tijd x tarief per tijdseenheid

FACTURERING

Facturering vindt achteraf, wekelijks plaats met een specificatie van de gewerkte uren.

BETALINGSTERMIJN

30 dagen netto na factuur datum

BEËINDIGING OVEREENKOMST

Opdrachtgever kan op elk moment van de opdracht besluiten om de overeenkomst

te beëindigen, met in achtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

De opdracht zal naar stand van de uitvoering op dat moment worden afgerekend.

Partijen kunnen de overeenkomst ieder met onmiddellijke ingang beëindigen indien

en zodra de andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

De rechtsverhouding tussen Gielis Engineering&Design en haar opdrachtgevers wordt

beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.